گفتگو با اسلاوی ژیژک: خیزش فاشیسم یعنی شکست چپگفتگو با اسلاوی ژیژک: خیزش فاشیسم یعنی شکست چپ
پس از پیروزی احزاب ضدمهاجر و اروپا محور در کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا، بسیاری از لیبرال ها به شکلی ابلهانه خود را متعجب و نگران نشان دادند. مشکل این نیست که چرا احزابی از این دست دارند قدرت را به دست می گیرند. پرسش کاملا برعکس است؛ چرا جهش بزرگ این احزاب مهاجرستیز و ناسیونالیست تا این اندازه به درازا کشید؟
گفتگو با اسلاوی ژیژک: خیزش فاشیسم یعنی شکست چپ

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme